در ميان ممه ها و باسنها

تاريخ جنگى Slitz و Schön 

مترجم: پيام پرتوى

جهت خواندن مطلب به زبان اصلى بر روى اين آدرس کليک کنيد:

http://www.mariosousa.se/Blandtuttarochrumpor.html

توضيح کوتاهى در مورد مجله Slitz:

Slitz  مجله ايست سوئدى٬ مخصوص مردان٬ که در آن اغلب تصوير دختران نيمه برهنه منتشر ميشود. مسلما در فرهنگ ما انتخاب اينگونه نامها غير معمول است٬ اما خواننده با خواندن مقاله ميتواند علت انتخاب آنرا از جانب نويسنده درک نمايد.  

 

 

 

Schön در مجله بى مصرف Slitz٬ بدون توجه٬ از بسيارى از آثار نازيهاى سوئدى نقل قول مياورد. در شماره اخير اين مجله – براى مردهايى که دختران را بر روى کارت پستال دوست دارند و بيش از ده ثانيه توان ندارند – يکى از مقالات وقت خود را صرف حوادث جنگ جهانى دوم نموده است. در ميان همبازيهاى اين ماه Jeanett Hunny Bunny٬ با نمکتر از هميشه! و Lollo رقاص گوگوى بلوند خوش تراش٬ روزنامه نگار و توليد کننده برنامه هاى تلويزيونى Bosse Schön در  مورد نازيهاى سوئدى که در تجاوز هيتلر به اتحاد جماهير شوروى شرکت داشتند و تک تيراندازن روسى که ارتش هيتلر را به ترس و حشت انداخنه بودند مينويسد.

 

Bosse Schön در سال ١٩٩٩ با کتاب "سوئديهايى که براى هيتلر جنگيدند" بعنوان نويسنده مشهور شد. اين کتاب در مورد ٢٦۰ سوئدى نازى ميگويد که در گروه مرگ هيتلر٬ اغلب آنها يار و رفيق SS در Waffen-SS٬ ميجنگيدند. منابع و مطالب Bosse Schön در مورد حوادث رخداده در جنگ جهانى دوم تقريبا بطور انحصارى از مطالب ارائه شده توسط نازيها بعلاوه کتابهاى و نامه ها باقيمانده گرفته شده اند. در مجله Slitz مقاله بر همان اساس نوشته شده. Schön به خواننده گان Slitz از تاريخ جنگ جهانى دوم توضيحى ارائه ميدهد که مستقيما از تبليغات نازيها گرفته شده است. او کمترين انتقادى به آثارى که نازيهاى سوئدى از خود باقى گذاشته اند ندارد. نتيجه نميتوانست چيزى بغير از تبليغات براى نازيها بشود.

 

از نازيها نقل قول ميشود

توسط Schön از بسيارى از نازيهاى سوئدى و آثار آنها آزادانه نقل قول ارائه ميشود. Schön  دفاع اتحاد جماهير شوروى بر عليه تجاوز نازيها در ژوئن ١٩٤١ را "حمله دسته جمعى روسى" ميخواند٬ جمله اى گرفته شده از کتاب نازيست سوئدى Gösta Borg "حمله دسته جمعى سرخها". Gösta Borg يکى از نازيهاى سوئدى بود که از جنگ فرار کرد و توانست زنده به سوئد بازگردد. او در سوئد ناشر شد و پس از جنگ به انتشار آثار و کتابهايى با تبليغات نازيستى ادامه داد. بر اساس اظهارات هر دو٬ Schön و نازيهاى نقل قول شده – هيچ تفاوتى ميان درک آنها وجود ندارد – روسها بصورتى ديوانه وار دست به حملات انتحارى ميزدند" جايى که "توده هاى عظيم بهم فشرده شده سربازان٬ که توسط فرمانده شان از شدت مستى سر از پا نميشناختند٬ با فشار و با تحمل خسارات هولناک بعنوان نتيجه٬ بسمت خطوط آتش دشمن فرستاده ميشدند. سربازانى را که قصد فرار داشتند به ضرب گلوله ميکشتند". بر اساس اظهارات Schön آنها مجموعه اى بودند از "تعداد زيادى سرباز بى دفاع متعفن از بوى ودکا که تحت شعار جنگى دفاع از مام وطن٬ براى استالين٬ بازو در بازو٬ دسته دسته٬ با فشار بسوى آلمانيها رانده ميشدند". اين امر را بايد نازيهاى معصوم بعنوان آنچنان پديده  ناخوشايندى تلقى نموده باشند که "افسرده شدند و از تيراندازى" بطرف "يورش جمعى آنها خوددارى نمودند"!      

 

يک توضيح جديد

اين توضيح جديديست براى پيروزى اتحاد جماهير شوروى بر نازيها. تعداد سربازان کشته شده شوروى بقدرى زياد بودند که نازيها افسرده شدند و جنگ را واگذار نمودند! خارق العاده! نيست که کسى قبل از Bosse Schön به اين نتيجه نرسيده است؟ او نبايد اولين نويسنده اى باشد که براى نازيها قلم فرسايى ميکند٬ بر اساس اظهارات او "افسرده" در مقابل "کشتار انسانهاى بى دفاع. بجز شش ميليون يهودى در اروپاى غربى نازيها ٢٥ ميليون انسان را در اتحاد جماهير شوروى کشتند. ميتوان سوال کرد که چه تعدادى از اين نازيهاى خوب - ه Schön که از غم قتل عام جمعى اين همه انسان "افسرده شدند و گريستند"٬ در نزد خداوند جهت تيراندازى به اين انسانهاى معصوم طلب بخشش نمودند".

Bosse Schön جهت پذيرفته شدن از جانب نشريات سوئدى قلم نويسندگى خود را به نازيهاى سوئدى عاريه ميدهد. يکى از اين نازيها ميداند و ميگويد که در مقابل "مواضع نازيها کپه هاى اجساد بر روى هم انباشته شده بودند. پشت سر سربازان کميسرهاى پليس ايستاده و با تپانچه اى به طفلکهاى لعنتى که به مواضع ما هجوم نمياوردند شليک ميکردند". البته بايد پاى کميسرهاى سياسى شوروى در کشتار سربازان خود به ميان کشيده شود و در اين داستان توسط Schön  و نازيها بعنوان بزرگترين قصابها رنگ آميزى شوند. هر چيزى که از آن بوى کمونيسم احساس شود بد نام و بى اعتبار اعلام شود٬ تبليغات نازيها پس از اينکه هيتلر Mein Kampf "مبارزه من" را نوشت اينچنين عمل نموده است. Schön از امضاى اين ادعا که "محکومان زندانى را گاهى ناگزير مينمودند که از" ميان "ميدان مين نازيها جهت منفجر نمودن آنها عبور کنند" ابايى ندارد. حتى قطار آلمانى حامل آسيب ديده گان نيز در مقاله او مورد حمله گرفته و در اثر آن "يک انسان زنده" باقى نميماند. و "پرستاران آلمانى با سرهاى متلاشى شده و با قطعه هاى چوب وارد شده در دستگاه تناسليشان روى زمين قرار گرفته بودند".

 

هيچ اطلاعى ندارد

Bosse Schön در مجله Slitz به نازيها در جهت انتشار تبليغاتشان يارى ميرساند.  او نشان ميدهد که کمترين اطلاعى در مورد وقايع جنگ ندارد. Schön با کمال ميل امضاى خود را پاى چيزى ميگذارد که سر و صدايى به پا نموده و خزانه او را پر کند. اين هدف اصلى اين نوشته هاست! زمانيکه Schön تک تيراندازن و لياقت جنگى شورويها را مورد ستايش قرار ميدهد بهتر از اين نميشود. جهت متوقف کردن٬ متلاشى نمودن و پيروزى در جنگ بر عليه ارتش ٤٬٩ ميليون نفرى تجاوز گر آلمان به چيزى بيش از تک تيراندازن نياز است! حتى ستايش Schön از تکنيک شوروى در تانکهاى T34 مشهور توضيح لازم را در مورد پيروزى کامل اتحاد جماهير شوروى بر نازيها ارائه نميدهد.

   

روحيه جنگى بالا

يک چنين پيروزى عظيمى فقط توسط مردمى ميتواند تحقق يابد که به کشور خود عشق ميورزند٬ مسلح به روحيه جنگى بالا و داراى دانش کافى جهت کنترل جنگى مدرن و توسعه يافته هستند بعلاوه اينکه مالک دستگاه توليدى مدرن و بزرگى اند که هر چيز مورد نياز را توليد مينمايد٬ از غذا تا همه نوع تجهيزات پيشرفته و ماشنهاى جنگى. دقيقا همين چيزهاست که مبلغان نازيست و روزنامه نگاران سرمايه دارى مايل به فراموش کردن آن هستند. اينکه سيستم اجتماعى سوسياليسم اتحاد جماهير شوروى را به کشورى تسخير ناپذير مبدل نموده بود. آثار Bosse Schön به دنبال بيان واقعيات نيست٬ آنها مناسب باسنها و ممه ها در روزنامه ايست براى مردها که بيش از ده ثانيه توان ندارند.

MARIO SOUSA

mario.sousa@telia.com