پرولتر (ارگان رسمى حزب کمونيست سوٸد – م·ل) شماره ۳۲ ٬ ۱۱ – ۱۶ اوت ۲۰۰۰

http://mariosousa.se/HiroshimaNagasakiviskaaldrigglomma.html

 هيروشيما٬ ناکازاکى! – ما هرگز نخواهيم بخشيد!

نويسنده: ماريو سوزا يکى از کادرهاى برجسته و قديمى حزب کمونيست سوٸد (م·ل)

مترجم: پيام پرتوى

 ۵۵ سال پيش٬ ۶ اوت ۱۹۴۵ ٬ آمريکا اولين بمب اتمى٬ تا آنزمزمان را٬ بر روى شهر ژاپنى هيروشيما پرتاب کرد· سه روز بعد اين ناکازاکى بود که بايد قدرت شيطانى امپرياليسم را تجربه مينمود· در عرض دقيقه اى چند صد هزار نفر غير نظامى از بمبهاى اتمى آمريکا جان باختند و دهها هزار نفر ديگر٬ تا به امروز٬ از بيماريهاى بسيار دردآور رنج برده و از عواقب ناشى از آنها جان سپرده اند· ما اينرا هرگز فراموش نخواهيم کرد٬ اين رويداد هرگز نبايد تکرار شود!     

اصول اخلاقى بربرها

 از ديدگاه نظامى حمله اتمى آمريکا به ژاپن کاملا غيرضرورى بود· ژاپن در آنزمان يک قدرت نظامى شکست خورده بود٬ کشور تمام ناوگان دريايى و هواپيماهاى جنگى خود را پس از ۷ هزار بار حمله هواپيماهاى ب ۲۹ آمريکايى از دست داده بود· ژاپن توان لازم را براى ادامه جنگ در اختيار نداشت· در ضمن تنها و بدون متحد بود· آلمان نازى سه ماه پيش از آن تسليم شده بود·

ما هرگز فراموش نخواهيم کرد

اجازه ندهيد که اين عبارات را در دورانى که همان قدرت امپرياليستى بر جهان حکومت مينمايد فراموش کنيم· بمبهاى اتمى در هيروشيما و ناکازاکى جهت "نجات جان ۲۵۰۰۰۰ آمريکايى" ضرورى بودند٬ امرى که رٸيس جمهور آمريکا ترومن مدعى آن بود· بنا بر ادعاى ترومن حمله ژاپن به آمريکا ميتوانست چنين بهاى گزافى را با خود به همراه داشته باشد· اين تلاش ترومن بود در مقابل – ه سرزنش جهان و به منظور جلب حمايت مردم آمريکا جهت تبرٸه خود در برابر اين حمله وحشيانه· اما جهان به لعن و نفرين و سرزنشهاى خود ادامه داد٬ و ترومن ناگزير به افزايش شمار جانهاى نجات داده شده ادعايى به نيم ميليون و سپس به يک ميليون شد! در اين مضحکه نخست وزير انگليس٬ چرچيل٬ به کمک او آمد· بر اساس اظهارات او بمبهاى اتمى جان ۱٬۲ ميليون انسان را نجات داد! حتى مارشال انگليسى آرتور هريس٬ مسٸول بمباران شهر آلمانى درسدن با ۱۲۰۰۰۰ قربانى٬ به يارى ترومن آمد· به گفته هريس "شمار جانهاى نجات داده شده از بمبهاى اتمى ميان ۳ تا ۶ ميليون بودند"!

ترور بيرحمانه و محاسبه شده

بمبهاى اتمى۱۹۴۵ مانند بمبهاى فرو ريخته شده – ى دوران ما بر روى عراق و يوگسلاوى دقيقا به همان ميزان – ه ناچيز براى نجات زندگى و دمکراسى در نظر گرفته شده بودند· بمبهاى سال ۱۹۴۵ مانند سال ۲۰۰۰ وسيله اى بودند براى امپرياليسم که قدرت خود را به نمايش بگذارد و منافع اقتصادى خويش را تضمين نمايد· بمبهاى اتمى بر روى هيروشيما و ناکازاکى قتلعام محاسبه شده و بيرحمانه صدها هزار انسان بيگناه با انگيزه اى مشخص بود٬ که ميخواست به اتحاد جماهير شوروى نشان بدهد که امپرياليسم چنان سلاح وحشتناکى در اختيار دارد که ميتواند شهرها و مراکز صنعتى شوروى را نابود سازد· ترور صدها هزار انسان در هيروشيما و ناکازاکى اولين چالش در جنگ سرد بود٬ تلاشى ناموفق از جانب امپرياليستها به منظور ترساندن اتحاد جماهير شوروى و ناگزير نمودن کشور در تغيير سياستهايش·     

کلينتون مانند ترومن

از نظر احترام به جان انسانها٬ نگرش رٸيس جمهور فعلى آمريکا در خلال سالها تغيير چندانى ننموده است· نياز امپرياليسم در الويت قرار دارد· کلينتون به بمباران عراق٬ يوگسلاوى و بسيارى از ديگر کشورها فرمان داد و ميدهد· و زمانيکه صحبت از قتلعامهاى سال ۱۹۴۵ به پيش کشيده ميشود او نسخه اى از ترومن است· کلينتون  بتازگى٬ بدون ابراز تاسف و يا عذر خواهى در مورد بمبهاى اتمى بر روى ژاپن٬ صحبت کرد· "اگر تمايل من مطرح بود اين امر هرگز رخ نميداد؟ بديهيست· اما اين به معناى اين نيست که پرزيدنت ترومن در آنزمان تصميم نادرستى را اتخاذ نمود و به معناى اين نيست که ايالات متحده اکنون بايد تقاضاى بخشش براى تصميمى که ما تصور نمينماييم و نمينموديم٬ که اشتباه بود٬ بنمايد"· امپرياليسم دشمن شماره يک بشريت است و در مقايسه با گذشته از ميزان تکبرش اندکى کاسته نشده است·  

جنگ را تغيير نداد

بمباران اتمى ژاپن توسط آمريکا ٬ که از نظر اهميت در درجه دوم اهميت قرار دارد٬ به منظور وادار نمودن کشور به تسليم انجام شد· پيروزى در جنگ تنها بوسيله بمبها٬ تفاوتى نميکند که آنها تا چه ميزان نيرومند و موٽر باشند٬ بدست نميايد· در پايان مهاجمان به منظور اشغال قلمرو مورد حمله بايد از نيروى زمينى استفاده کنند· واقعيت در ژاپن در ۱ اوت ۱۹۴۵ اين بود که طبقه مرفه حاکم با قيصر ژاپن در راس آن آماده بود که از ارتش٬ که هنوز وجود داشت٬ به منظور مبارزه با تهاجم آمريکا و انگليس مبارزه نمايد· بمبهاى اتمى بر روى هيروشيما و ناکازاکى جان تعداد زيادى از غيرنظاميان را گرفت اما خسارات ناچيزى را بر ارتش ژاپن وارد آورد· طبقه حاکم ژاپن بدون توجه به شمار قرابانيان غيرنظامى آماده بودند که جان ميليونها تن ديگر را در ازاى بدست آوردن شروط بهتر صلح قربانى نمايند· اين به دليل بمبهاى پرتاب شده بر روى هيروشيما و ناکازاکى نبود که طبقه حاکم بر ژاپن نگرش خود را تغيير داد·   

اعلام جنگ اتحاد جماهير شوروى

عامل ديگرى که شرايط  را براى تغيير نگرش ژاپن فراهم آورد اعلام جنگ اتحاد جماهير شوروى٬ اوت ۱۹۴۵ ٬ بر عليه ژاپن بود· اين نتيجه توافق متفقين در کنفرانس کريم در فوريه ۱۹۴۵ بود· درکريم انگليس و آمريکا از اتحاد جماهير شوروى در جنگ آسيا تقاضاى يارى٬ که دولت اتحاد جماهير سه ماه پس از سقوط آلمان نازى وعده انجام آنرا داده بود٬ نموده بودند· آلمان در ۷ مى ۱۹۴۵ تسليم شد و در ۸ اوت شرايط براى اتحاد جماهير شوروى فراهم آمده بود· درآنزمان متفقين از کشورى بسيار بزرگ و از ارتشى با تجربه کمک دريافت نمود· اين امر براى ژاپن نابود کننده بود·  مصاف با انگليس و آمريکا در جنگ زمينى قابل انتظار٬ اما مصاف با اتحاد جماهير شوروى امرى کاملا متفاوت بود· احتراز از جنگ با اتحاد جماهير شوروى يکى از مهمترين اهداف ژاپن بود· حتى در بخشنامه مى ۱۹۴۵ شوراى عالى دفاع ژاپن اعلام نموده بود: "صرف نظر از تحولات جنگ بر عليه آمريکا و انگليس٬ استفاده از تمام امکانات به منظور احتراز از جنگ با اتحاد جماهير مطلقا ضرورى است· جنگى بر عليه اتحاد جماهير شوروى ضربه مهلکى را بر امپراطورى ژاپن وارد خواهد آورد· اگر چه ژاپن در خلال کليه سالهاى جنگ متحد آلمان نازى بود٬ اما هرگز به اتحاد جماهير شوروى تجاوز نکرده بود٬ حتى در وضعيتى که شرايط جنگى براى اتحاد جماهير شوروى شديدا بحرانى و تمام جهان سرمايه دارى اتحاد جماهير شوروى را بازنده محسوب مينمود· ژاپن اگاهتر از آنچه که تصور ميشد بود· تجارب جنگ بر عليه مغولستان٬ ۱۹۳۹ ٬ که ارتش اتحاد جماهير شوروى به نفع مغولستان وارد جنگ شد و ارتش ژاپن را نابود نمود٬ سبب شده بود که دولت ژاپن از امکانات ارتش شوروى در جنگ با خبر شده و مايل نبود که با آن کشور از در جنگ درآيد·

"ادامه امکانپذير نبود"

اتحاد جماهير شوروى در کنار آمريکا و انگليس در جنگ با ژاپن وارد شد و دولت ژاپن را در مورد ادامه جنگ ناگزير به تسليم نمود· اين امر در جريان اولين نشست دولت٬ پس از اولين حمله اتمى آمريکا٬ توسط نخست وزير ژاپن سوزوکى اعلام شد· اين حادٽه در ۹ اوت ۱۹۴۵ همراه با شوراى عالى دفاع ژاپن رخ داد· نشست وقت خود را صرف تجزيه و تحليل نتايج حمله اتمى ننمود· در عوض اعلام جنگ اتحاد جماهير شوروى مسٸله اصلى نشست را تشکيل ميداد· نخست وزير ژاپن٬ سوزوکى٬ در نطق خود در مورد اهداف جنگ اعلام نمود که: "امروز صبح ما٬ با ورود اتحاد جماهير شوروى در جنگ٬ مطلقا در وضعيتى قرار گرفتيم که ادامه جنگ را برايمان امکان ناپذير ساخت"· از ميان حاضران هيچکس با قضاوت سوزوکى در مورد وضعيت جنگ مخالفت نکرد· پنج روز بعد٬ ۱۴ اوت ۱۹۴۵ ٬ دولت ژاپن تصميم خود را در مورد تسليم کامل اعلام نمود٬ و در دوم سپتامبر ۱۹۴۵ معاهده در مورد تسليم کامل را امضاء کرد· اگر آمريکا چند روزى پس از ۷ اوت ۱۹۴۵منتظر مانده بود بمباران اتمى از نظر سياسى غير ممکن ميشد و هرگز رخ نميداد· دقيقا به همين علت اولين بمب اتم در ۷ اوت پرتاب شد· براى امپرياليسم آمريکا اخاذى بمب اتم بر عليه اتحاد جماهير شوروى بسيار مهمتر از جان صدها هزار انسان٬ درد و رنج وحشتناک و مرگ و مير در خلال دهها سال بود· 

MARIO SOUSA

Mario.sousa@telia.com

اوت ۱۹۴۵ساعت ۱۱ دومين بمب اتم (بارگذارى شده از پلوتونيوم) بر روى ناکازاکى پرتاب شد· سه روز قبل از آن اولين (بارگذارى شده از اورانيوم) بر روى هيروشيما پرتاب شده بود· بيش از صدها هزار نفر بلافاصله کشته شدند٬ و دهها سال پس از آن هزاران نفر با تحمل درد و رنج فراوان جان باختند·